Aktuellt nummer

Nummer 3-2019

• Personcentrerad vård på hotell

• Ordföranden har ordet

• Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen

• Satsning på sköra äldre

• Arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal fortsätter

• Kultur som ett verktyg för att lösa framtidens utmaningar

• Att leda det trycksårsförebyggande arbetet – hur får man engagemang på alla nivåer på ett stort universitetssjukhus?

• Kommunala hälso- och sjukvården i Härnösand

• Nytt kontaktombud

• Att skapa attraktivitet och engagemang – inte alltid så lätt

• Fem avstämningar som minskar stressen

• Lyckad satsning på ökad chefstäthet

• Bokanmälan

• Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden